Inschrijvingen

Inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025:

Maak een afspraak via

Wanneer aanmelden en inschrijven?

Schooljaar 2024 - 2025
dinsdag 27 februari 2024 (12u) tot en met dinsdag 19 maart (16u) 2024 Uiterlijk 16 april 2024 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024 23 mei 2024
Aanmelden broers en zussen, kinderen van personeel en aanmelden voor alle kinderen Bekendmaking resultaat Inschrijven toegewezen leerlingen (inschrijvingsticket) Vrije inschrijvingen

Digitale inschrijvingen voor het schooljaar 2024 - 2025

Maximumcapaciteit Landuitstraat: 240
Geboortejaar Maximumcapaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2022 (peuters) 24 24
Geboortejaar 2021 (1KL) 24 7
Geboortejaar 2020 (2KL) 24 4
Geboortejaar 2019 (3KL) 24 2
Geboortejaar 2018 (1L) 24 0
Geboortejaar 2017 (2L) 24 0
Geboortejaar 2016 (3L) 24 0
Geboortejaar 2015 (4L) 24 0
Geboortejaar 2014 (5L) 24 4
Geboortejaar 2013 (6L) 24 0
Maximumcapaciteit Kruisstraat: 120
Geboortejaar Maximumcapaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2022 (1PK) 12 12
Geboortejaar 2021 (1KK) 12 0
Geboortejaar 2020 (2KK) 12 0
Geboortejaar 2019 (3KK) 12 0
Geboortejaar 2018 (1LK) 12 0
Geboortejaar 2017 (2LK) 12 0
Geboortejaar 2016 (3LK) 11 0
Geboortejaar 2015 (4LK) 13 0
Geboortejaar 2014 (5LK) 11 4
Geboortejaar 2013 (6LK) 13 0

Invoering van maximumcapacitieit omwille van materiële omstandigheden

Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.

Toelatingsvoorwaarden

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het geboortebewijs of een identiteitsstuk van het kind zoals een SIS-kaart of het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas…). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Weigeren / ontbinden van inschrijving

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school.
2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben.
De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, type basisaanbod uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:
– De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
-De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
-Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
-De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen en buiten het onderwijs;
-Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht.
3. Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt moet de school de leerling weigeren. De beslissing tot weigering wordt binnen de 4 kalenderdagen schriftelijk of via elektronische drager aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directie.

Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk, en zonder te wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op basis van de andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken. Indien de school niet behoort tot een LOP zal het Departement Onderwijs een nabijgelegen LOP aanduiden. Na deze bemiddeling kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Adres:
Commissie inzake Leerlingenrechten
Tav Sara de Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 4A10
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel
02/553 92 12

Inschrijvingsbeleid

Zoals voorzien in het decreet “Gelijke Onderwijskansen” heeft ieder kind recht op inschrijving in de school naar keuze. Ook in onze school zijn alle kinderen welkom. Doch omwille van materiële omstandigheden is onze school echter verplicht om een inschrijvingsbeleid uit te voeren.

Inschrijvingsvisie

Vanuit ons pedagogisch project, onze schoolwerking, stellen we de volgende prioriteiten:
-individuele aanpak
-gedifferentieerd kwaliteitsonderwijs
-bevorderen van de sociaal- emotionele ontwikkeling van elk kind
-taalvaardigheidsonderwijs
-preventie, remediëring en evaluatie

Leerplicht

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB -centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, eventueel aanpassingen gebeuren.