Organisatie

Schoolbestuur

Om het schoolgebeuren uit te bouwen, doen wij een beroep op de eigen begeleiding.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Wij behoren tot scholengemeenschap ‘De Zevensprong’:

Schoolraad

In uitvoering van het decreet betreffende Participatie op school werd op 1 april 2005 een schoolraad opgericht.
Hierin zijn vertegenwoordigd: De ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.
Vertegenwoordigers:
Via bovenvermelde vertegenwoordigers kan u altijd contact opnemen met de schoolraad.

CLB

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Ninove:
Onze school wordt begeleid door regioteam Denderleeuw-Ninove
Regioteam Denderleeuw-Ninove is samengesteld uit:
Voor algemene vragen kan je contact opnemen met onze onthaalmedewerker
icon organisatie--05
Voor medische vragen kan je terecht bij:
icon organisatie--06
Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft volgende kernopdracht:

“We bevorderen voor kinderen en jongeren via multidisciplinaire hulpverlening en expertise het welbevinden, de gezondheid en de afstemming met ouders, school en welzijn, teneinde hen maximaal te laten participeren aan het leerproces en hen voor te bereiden op maximale participatie aan de maatschappij – CLB en school zijn hierbij bevoorrechte partners van elkaar”.

De begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:

Relatie tussen CLB en school
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit beleidscontract is met de ouders besproken in de schoolraad.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders
Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.
Het multidisciplinair dossier
Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolverandering in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen die 10 dagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie-gegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.
Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.
De ouderraad

Wie zich aangesproken voelt om lid te worden van de ouderraad is van harte welkom! Samen met directie en leerkrachten kan u als ouder onze school alleen maar beter en sterker maken. Uw keuze voor deze school is er het beste bewijs van!

Ouderraad

De ouderraad is nauw betrokken bij het opvoedingsproject en de werking van onze school. De ouderraad draagt bij aan de ontwikkeling van een participatief schoolklimaat en fungeert als gesprekspartner tussen de ouders en het schoolteam.
De ouderraad vormt een onmisbare schakel binnen ons schoolbeleid en is actief op verschillende domeinen. Hieronder een beknopt overzicht:
Activiteiten voor de kinderen:
Dankzij het welslagen van de jaarlijkse koekjesverkoop en het succes van de frietjesbak ter gelegenheid van het schoolfeest, kan de ouderraad een aantal activiteiten organiseren voor de kinderen van de school:
Ondersteuning van onderwijsactiviteiten:
De opvoeding en het welzijn van onze kinderen op school:
Tijdens de vergaderingen komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod:
Informatie naar de ouders:
De ouderraad probeert via infoavonden de interesse van de ouders te wekken voor actuele onderwerpen.