Visie

Kwaliteitsvol onderwijs

Als school willen we bewust werk maken van kwaliteitsvol onderwijs. We doen dit door het creëren van een krachtige leeromgeving. Hiervoor bieden we een positief, veilig en rijk leer- en leefklimaat aan.

Hierdoor krijgen onze kinderen volop kansen om te experimenteren, te exploreren en beleven.
We willen onze schoolwerking verder uitbouwen in functie van onze leerlingen. We doen dit via de uitwerking van gevarieerde pedagogische en didactische arrangementen, die aansluiten bij de schoolcontext en de beginsituatie van onze leerlingen:
samen de wereld verkennen en hun wereld in de klas brengen

Zin in Leren Zin in Leven

Wat we met al onze leerlingen willen bereiken, ligt vast in de leerinhouden van het nieuwe leerplanconcept ZILL.

Die leerinhouden zijn geordend in tien ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s. Zo werken we ook aan alle ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

De lat hoog voor iedereen

We staan voor duurzaam onderwijs. We willen kansen scheppen om de natuurlijke energie voor leren die kinderen hebben op te wekken en die om te zetten in succesvolle leerervaringen.

We hanteren hiervoor een brede waaier van werkvormen, waar interactie en samenwerking, met en van elkaar leren, met waardevolle en haalbare doelen, het individuele leerproces van elk kind bevorderen.

De kracht van de leerkracht

De leerkrachten leggen de lat hoog door de leerlingen uit te dagen en hen te motiveren voor het leren om een zo hoog mogelijke individuele leerwinst te behalen.

De kinderen kunnen rekenen op steun, advies, feedback en hulp van de leerkracht als iets niet lukt maar ook op een begripvol, luisterend oor.

De leerkracht streeft naar een warme, respectvolle relatie met de kinderen en tracht er voor te zorgen dat alle kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.